top of page
Rekisteri- ja tietosuojaseloste                                                                                    

 

Rekisterin nimi                                                                                                    

TerapiaMessi Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterin ylläpitäjä

TerapiaMessi Oy

Keskuskatu 10

62900 Alajärvi

www.terapiamessi.com

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Essi Puoliväli

Toimintaterapeutti

p. 040 933 3690

essi.terapiamessi@gmail.com

 

Maiju Korkea-aho

Toimintaterapeutti

p. 040 963 9991

maiju.terapiamessi@gmail.com

 

Rekisterin käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on säilyttää TerapiaMessi Oy:n asiakkaiden terapiaan liittyviä tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja.

 

Asiakasrekisteriin talletetut tiedot

 • asiakkaan henkilötiedot:

  • nimi

  • henkilötunnus

  • yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • huoltajan/yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

 • toimintaterapialähetteet/maksusitoumukset

 • asiakasta hoitava taho ja sen laatima kuntoutussuunnitelma

 • asiakkaan toimittamat palautteet aiemmasta hoidosta ja tutkimuksista

 • toimintaterapiasitoumus, jossa on määritelty ne tahot, joille asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa

 • ajanvaraus- ja laskutustiedot

 

Rekisterin tietolähteet

 • asiakas

 • asiakasta hoitava taho

 • maksusitoumuksen myöntänyt taho

 • toimintaterapeutin kirjaamat tiedot

 • toimintaterapiasitoumuksessa sovitut yhteistyötahot

Asiakasrekisteriin kirjattujen tietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa toimintaterapiasitoumuksessa määritellyille tahoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tarvittaessa asiakas huolehtii itse niiden siirtämisestä.

 

Asiakasrekisterin tietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisteriin talletetut asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakasrekisterin tietoja käyttävät vain TerapiaMessi Oy:n terapeutit. Terapeutti käyttää ainoastaan työn toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Asiakasrekisteri on sähköisessä muodossa Finnish Net Solutions Oy:n toimittamassa Diarium potilaskortisto- ja laskutusohjelmassa, ja se on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lisäksi käytettävissä tietokoneissa ja mobiililaitteissa on salasanat. Tulostetut asiakaspaperit säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

 

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Tällöin hänen on esitettävä pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on 3kk kuluessa varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua itseään koskeviin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterin pitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterin käyttötarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä.

 

Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakkuuden päättyessä lain mukaan säilytettäväksi määrätyt asiakastiedot arkistoidaan sähköisessä ja paperimuodossa. Sähköiset tiedot arkistoidaan käytössä olevan potilaskortisto-ohjelman arkistointitoiminnolla, paperiset asiakastiedot arkistoidaan erilliseen arkistointikansioon lukolliseen kaappiin. Arkistoituja asiakastietoja säilytetään voimassa olevan lain määräämä aika.

9.8.2019

bottom of page